Previous: EPSG:3030: RT38 5 gon O | Next: EPSG:3032: WGS 84 / Australian Antarctic Polar Stereographic
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:3031

WGS 84 / Antarctic Polar Stereographic (Google it)