Previous: EPSG:31257: MGI / Austria GK M28 | Next: EPSG:31259: MGI / Austria GK M34
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:31258

MGI / Austria GK M31 (Google it)