Previous: EPSG:4146: Kalianpur 1975 | Next: EPSG:4148: Hartebeesthoek94
Link to this Page

Input Coordinates: Output Coordinates:

EPSG:4147

Hanoi 1972 (Google it)